Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΘΕΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2015-16

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016                                               ΓΕΛ ΚΑΡΕΑ


ΘΕΜΑ Α                                                (Μονάδες 25)
Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά απ’ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α1. Η χαρακτηριστική καµπύλη µιας πηγής φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Το σηµείο Α τοµής της καµπύλης µε τον άξονα της πολικής τάσης V της µπαταρίας, εκφράζει
α. την ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε της πηγής.
β. την εσωτερική αντίσταση της πηγής.
γ. την τιµή του ρεύµατος βραχυκύκλωσης.
δ. την ισχύ της πηγής.Α2. Ένας λαµπτήρας που διαρρέεται από ρεύµα
α. φορτίζεται.                                        β. µετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε µηχανική.
γ. καταναλώνει ηλεκτρικό φορτίο.        δ. τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια.

Α3. Στα ηλεκτρικά κυκλώµατα η διαφορά δυναµικού
α. είναι διανυσµατικό µέγεθος.                      β. έχει πάντα θετική τιµή.
γ. έχει τιµή αρνητική ή µηδέν.                       δ. αναφέρεται σε δύο σηµεία του κυκλώµατος.

Α4.  Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού σταθερής θερµοκρασίας είναι
 α. ανάλογη της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του.
 β. αντιστρόφως ανάλογη της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του.
 γ. ανεξάρτητη από την τιµή και την πολικότητα της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του.
 δ. ανάλογη µε το τετράγωνο της τάσης που εφαρµόζουµε στα άκρα του.

Α5. Για να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα της πρότασης  και δεξιά απ’ αυτήν το γράµµα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το γράµµα Λ αν την κρίνετε λανθασµένη.
α)  Όταν δυο αντιστάτες R1 και R2 (R1 ≠ R2) συνδέονται παράλληλα έχουν στα άκρα τους ίδια τάση.
β) Στην κατά σειρά σύνδεση αντιστατών οι αντιστάτες διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα.
γ) Στην παράλληλη σύνδεση ανόµοιων αντιστατών, ο ρυθµός παραγωγής θερµότητας είναι ίδιος για όλους τους αντιστάτες.
δ) Ο ρόλος της ηλεκτρικής πηγής σ’ ένα κύκλωµα είναι να παράγει ηλεκτρικά φορτία.
ε) Σε ένα κλειστό κύκλωµα µε πηγή (E, r) και αντιστάτη R η πολική τάση της πηγής είναι µικρότερη από την ηλεκτρεγερτική της δύναµη.

ΘΕΜΑ Β
B.1 Στο παρακάτω σχήμα εικονίζονται δύο συστοιχίες αντιστατών, που απoτελούνται από όμοιους αντιστάτες, αντίστασης R. Αν συνδεθεί η συστοιχία (1) στα σημεία Α και Β με ηλεκτρική πηγή
ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και αμελητέας εσωτερικής αντίστασης (r = 0) το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1, ενώ αν συνδεθεί η συστοιχία (2) στα σημεία Γ και Δ με ηλεκτρική πηγή όμοια με την παραπάνω, το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2.

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.             Μονάδες 4
Για τις τιμές των εντάσεων του ρεύματος στις δύο περιπτώσεις ισχύει :

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.             Μονάδες 8

B.2  Στο διπλανό σχήμα απεικονίζονται δύο ακλόνητα σημειακά ηλεκτρικά  φορτισμένα
σφαιρίδια με φορτία QA και QB που είναι τοποθετημένα σε σημεία Α και Β αντίστοιχα μίας
ευθείας (ε). Τα φορτία απέχουν απόσταση r. Αν στο σημείο Κ που απέχει r1 = r / 4 από το σημείο
Α, τοποθετηθεί δοκιμαστικό ηλεκτρικό φορτίο q παρατηρούμε ότι ισορροπεί ακίνητο.
      
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                 Μονάδες 4
Για τα φορτία QA και QB ισχύει :
      α. QΒ = 3 QΑ                   β. QΒ = 9 QΑ                       γ. QΒ = - 9 QΑ
                                                                                   
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                 Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ              (Μονάδες 6+6+6+7=25)
Δίνεται πηγή με  και r = 1Ω. Η πηγή τροφοδοτεί δύο αντιστάσεις R1 = 2Ω και R2 = 3Ω συνδεμένες σε σειρά. Να βρείτε:
Γ1.την ένταση του ρεύματος, που διαρρέει το κύκλωμα,
Γ2.την πολική τάση της πηγής,
Γ3.την ισχύ, που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα και την ισχύ στην εσωτερική αντίσταση της πηγής,
Γ4.την ενέργεια που παρέχει στην αντίσταση R2 σε χρόνο t=2min
         
 ΘΕΜΑ Δ                 (Μονάδες 6+6+6+7=25)
Ένα άτομο υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση 
(n = 1) με ενέργεια E1 = -13,6eV. Στο σχήμα δίνεται το διάγραμμα των τεσσάρων πρώτων ενεργειακών σταθμών του ατόμου του υδρογόνου.
Δ1. Να υπολογίσετε την ενέργεια κάθε διεγερμένης κατάστασης 
(n = 2, n = 3, n = 4).
Δ2. Ένα σωματίδιο με κινητική ενέργεια K1 = 13eV συγκρούεται με το παραπάνω άτομο υδρογόνου. Το άτομο απορροφά τμήμα της κινητικής ενέργειας του σωματιδίου και διεγείρεται στην ενεργειακή στάθμη με κύριο κβαντικό αριθμό n = 3. Να υπολογίσετε την τελική κινητική ενέργεια του σωματιδίου.
Δ3. Το διεγερμένο άτομο, μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα, επανέρχεται στη θεμελιώδη του κατάσταση. Να μεταφέρετε το σχήμα των ενεργειακών σταθμών στο τετράδιο σας και να σχεδιάσετε τις δυνατές μεταβάσεις του ηλεκτρονίου από τη διεγερμένη κατάσταση στη θεμελιώδη κατάσταση.
Δ4. Σε μια από τις παραπάνω μεταβάσεις εκπέμπεται ακτινοβολία με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Να υπολογίσετε τη συχνότητα αυτή.
Δίνονται, σταθερά του Planck   h = 6,63·10-34J·s και οτι  1eV = 1,6·10-19J

Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα και τις λύσεις τους από τη σελίδα Β Λυκείου Γενικής Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου