Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΜΒΟΛΗ1 ΚΥΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (απο τις ασκήσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Δύο σύγχρονες κυματικές πηγές βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα της επιφάνειας ενός υγρού. Οι πηγές απέχουν μεταξύ τους κατά και ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού, σύμφωνα με την . Τα παραγόμενα κύματα διαδίδονται με ταχύτητα . Σημείο (Γ) της επιφάνειας του υγρού απέχει απόσταση από την και από την . Στο σημείο (Γ) τα κύματα φτάνουν με χρονική διαφορά .
α) Να υπολογίσετε την απόσταση .
β) Να εξετάσετε αν το σημείο (Γ) είναι σημείο ενίσχυσης ή απόσβεσης.
γ) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σημείου (Γ) σε σχέση με το χρόνο και να σχεδιάσετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση σε κατάλληλα βαθμολογημένο σύστημα αξόνων.
δ) Να υπολογίσετε το πλήθος των σημείων ενίσχυσης που βρίσκονται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.
ε) Αν (Δ) σημείο του τμήματος ΑΒ, το οποίο ανήκει στην ίδια υπερβολή ενίσχυσης ή απόσβεσης με το σημείο (Γ) και (Ζ) σημείο του ΑΒ το οποίο είναι το πλησιέστερο στην πηγή σημείο ενίσχυσης, να υπολογίσετε την απόσταση (ΔΖ).
Κατεβάστε τη λύση.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΗΟΟΚ

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


7. Φως μήκους κύματος λ0=525nm στον αέρα, περνά μέσα από κρύσταλλο που έχει δείκτη διάθλασης 1,5 και πάχος 10cm.
Α. ποια είναι η ταχύτητα του φωτός στον κρύσταλλο
Β. με πόσα μήκη κύματος του φωτός όταν διαδίδεται στον κρύσταλλο ισοδυναμεί το πάχος του κρυστάλλου
Γ. ποια μεταβολή θα έχουμε στην ενέργεια του κάθε φωτονίου κατά το πέρασμα του από τον αέρα στον κρύσταλλο.

8. Ο δείκτης διάθλασης του τετραχλωράνθρακα είναι η=1,46. Yπολογίστε:
Α. Την ταχύτητα διάδοσης του φωτός στον τετραχλωράνθρακα
Β. τον λόγο όπου λ0 το μήκος κύματος μιας ακτινοβολίας στο κενό και λ1 το μήκος κύματος της ίδιας ακτινοβολίας στον τετραχλωράνθρακα.
Γ. τον λόγο όπου Ε0 η ενέργεια ενός φωτονίου της ακτινοβολίας στο κενό και Ε1 η ενέργεια ενός φωτονίου της ίδιας ακτινοβολίας στον τετραχλωράνθρακα.
 
9. Το μήκος κύματος μιας ακτινοβολίας στο κενό είναι λ0=600nm. υπολογίστε:
Α. τη συχνότητα της ακτινοβολίας
Β. την ενέργεια κάθε φωτονίου της ακτινοβολίας
Γ. τον αριθμό φωτονίων που χρειάζεται για να ανεβάσουν τη θερμοκρασία 10g νερού κατά 50C αν το κάθε g νερού χρειάζεται ενέργεια 4,2j για να αυξήσει τη θερμοκρασία του κατά 10C.

10. Φωτεινή πηγή Π εκπέμπει μια μονοχρωματική ακτίνα με λο = 600nm . Μεταξύ της πηγής και μιας οθόνης που απέχει D = 3,64m από αυτή , τοποθετείται γυάλινο πλακίδιο ,κάθετο στη διεύθυνση διάδοσης της ακτίνας , το οποίο έχει πάχος d = 4cm . Δίνεται ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού n = 1.5

Να υπολογιστούν :

Α) το μήκος κύματος της ακτινοβολίας και η ταχύτητά της , στο πλακίδιο
Β) ο αριθμός των μηκών κύματος που περιλαμβάνονται μεταξύ πηγής
και οθόνης
Γ) η χρονική καθυστέρηση που επιφέρει στην ακτίνα η ύπαρξη του πλακιδίου.

2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Μερικές ασκήσεις γιά κάποιους που πήραν την Φυσική ως μάθημα επιλογής στην Γ Λυκείου (θα έχουμε συνέχεια αν υπάρξει ενδιαφέρον)

ΦΩΣ – ΔΙΑΘΛΑΣΗ
Σε όλες τις ασκήσεις να θεωρηθεί οτι δίνονται: h= 6,63Χ10-34js και c0=3X108m/s.
1. Ποια τιμή πρέπει να έχει ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου , ώστε στο μέσο αυτό η ταχύτητα του φωτός να είναι μικρότερη κατά 10% από τη ταχύτητα του φωτός στο κενό.
2. Μια μονοχρωματική ακτινοβολία έχει μήκος κύματος 630nm στο κενό , το
μήκος κύματος γίνεται 420nm όταν διαδίδεται σε γυαλί.Να βρεθεί:
α) O δείκτης διάθλασης του γυαλιού.
β) ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας στο γυαλί.
γ)Η συχνότητα της ακτινοβολίας .
3. Ο δείκτης διάθλασης του νερού για μια μονοχρωματική ακτινοβολία, με μήκος κύματος λν=400nm μέσα στο νερό είναι nν=14/10. Αν ο δείκτης διάθλασης ενός γυαλιού είναι για την παραπάνω ακτινοβολία nγ=16/10 να βρείτε το μήκος κύματος αυτής της ακτινοβολίας στο γυαλί.
4. Ένα laser μονοχρωματικής ακτινοβολίας με μήκος κύματος λ=600nm στον αέρα έχει ισχύ P=660KW. Να υπολογίσετε τον αριθμό των φωτονίων ανά δευτερόλεπτο που φεύγουν από το laser.
5. Το μήκος κύματος, στο κενό, μιας μονοχρωματικής δέσμης φωτός είναι 500 nm. Αν η ίδια ακτινοβολία διαδοθεί μέσα σε διαφανές υλικό με δείκτη διάθλασης n = 1,25, να βρείτε:
Α) το μήκος κύματός της και την ταχύτητα διάδοσής της στο διαφανές υλικό.
Β) τη συχνότητα της ακτινοβολίας στο κενό.
Γ) τον λόγο των περιόδων των ακτινοβολιών, στο κενό και στο διαφανές υλικό.

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Ένα βλήμα μάζας m=0,1kg κινείται με ταχύτητα υ0=100m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο σώμα Σ μάζας Μ=1,9kg. Το συσσωμάτωμα κινείται στο οριζόντιο επίπεδο και σταματά αφού μετατοπισθεί κατά x=10m.


α) Ποια είναι η κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση;
β) Βρείτε την δύναμη της τριβής που ασκήθηκε στο συσσωμάτωμα κατά τη διάρκεια της κίνησής του.
γ) Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση μετά την κρούση;
Δίνεται g=10m/s2.
(5m/s, 2,5Ν, 4s.)
Λύση

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΔΗΣ (ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Το σχήμα παρουσιάζει τη γραφική παράσταση της φάσης των σημείων μιας ομογενούς ελαστικής χορδής, στην οποία διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα, τη χρονική στιγμή . Το πλάτος της ταλάντωσης των σημείων από τα οποία περνά το κύμα είναι . Δύο σημεία Κ και Λ της χορδής βρίσκονται στις θέσεις και , αντίστοιχα. Για το σημείο της θέσης γνωρίζουμε ότι τη χρονική στιγμή το σημείο αυτό διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με θετική ταχύτητα.
Sxima ekfonisis
α) Να γραφεί η εξίσωση του κύματος.
β) Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου.
γ) να βρεθούν οι χρονικές στιγμές και , στις οποίες τα σημεία Κ και Λ ξεκινούν ταλάντωση.
δ) Να υπολογιστεί η διαφορά φάσης μεταξύ των ταλαντώσεων των σημείων Κ και Λ την ίδια χρονική στιγμή.
ε) Να γίνει η γραφική παράσταση του σημείου Λ, μέχρι τη στιγμή που το σημείο Λ έχει εκτελέσει μία πλήρη ταλάντωση.
στ) Να γίνει η γραφική παράσταση του σημείου Λ, μέχρι τη στιγμή που το σημείο Λ έχει εκτελέσει 2 πλήρεις ταλαντώσεις.
ζ) Να βρεθεί η φορά κίνησης του σημείου Λ, τη χρονική στιγμή .
η) Να σχεδιαστεί το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή .
Κατεβάστε την Ασκηση και την Λύση της

ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Από τα προτεινόμενα της Κ.Ε.Ε.)