Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. 2013

ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΑΞΗ: Β΄ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΘΕΜΑ 1ο (μονάδες 25)
Για τις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό και δίπλα το γραμμα που συμπληρώνει σωστά κάθε πρόταση

 1. Υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Τότε:
  α) η ταχύτητα του παραμένει σταθερή
  β) η επιτάχυνση του παραμένει σταθερή
  γ) η γωνιακή του ταχύτητα παραμένει σταθερή
  δ) η κεντρομόλος επιτάχυνση του είναι μηδέν.
 2. Η ενέργεια ενός φορτισμένου πυκνωτή υπολογίζεται από τη σχέση
  α) U=C2/2V β) U=V2/2C γ) Q2/2C δ) 2CV2
 3. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο ενός κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού:
  α) είναι ανεξάρτητη από την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει
  β) είναι αντιστρόφως ανάλογη της ακτίνας του κυκλικού αγωγού
  γ) είναι παράλληλη προς το επίπεδο που ορίζει ο κυκλικός αγωγός
  δ) εξαρτάται από το υλικό του αγωγού
 4. Η μονάδα μέτρησης της μαγνητικής ροής που περνάει μέσα από μια επιφάνεια έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. Το:
  α) 1N/m β) 1Ω/m2, γ) 1Wb, δ) 1kg/C

Στις επόμενες 5 προτάσεις να γράψετε δίπλα σε κάθε πρόταση το γραμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή η Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη με την οποία επιτυγχάνεται η αποθήκευση του ηλεκτρικού φορτίου
β) Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, τότε πάνω του ασκείται κεντρομόλος δύναμη.
γ) Το ηλεκτρικό φορτίο που μετατοπίζεται σε ορισμένη μεταβολή μαγνητικής ροής, εξαρτάται από το χρόνο που διαρκεί η μεταβολή αυτή
δ) Η ένταση και το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου είναι διανυσματικά μεγέθη
ε) Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή είναι ανάλογη με το φορτίο του
ΘΕΜΑ 2ο (μονάδες 25)
 1. Δυο αυτοκίνητα εκτελούν κυκλική κίνηση στην ίδια κυκλική πλατεία και με την ίδια φορά περιστροφής. Το αυτοκίνητο Α κάνει τον κύκλο της πλατείας στο μισό χρόνο από ότι το αυτοκίνητο Β. Για τις συχνότητες περιστροφής των αυτοκινήτων ισχύει ότι:
  α) fΑ=fΒ β) fΑ=2fΒ γ) fΑ=fΒ/2
   1. να σημειώσετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
   2. να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6)
 1. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετα προς τις δυναμικές του γραμμές. Στον αγωγό ασκείται από το πεδίο δύναμη Laplace ίση με F1. Διπλασιάζουμε το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό μειώνοντας ταυτόχρονα το μήκος του στο μισό του αρχικού. Τότε η νέα δύναμη Laplace που του ασκείται έχει τιμή F2 και ισχύει ότι:
  α) F2=2F1 β) F2=F1 γ) F2=F1/2
   1. να σημειώσετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
   2. να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6)

 1. Δυο πηνία Π1 και Π2 με αριθμό σπειρών Ν1 και Ν2 και εμβαδό κάθε σπείρας S1 και S2 αντίστοιχα βρίσκονται μέσα στο ίδιο ομογενές μαγνητικό πεδίο με τον άξονα τους παράλληλο προς τις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Βγάζουμε από το μαγνητικό πεδίο το πηνίο Π1 σε χρόνο Δt1 και το πηνίο Π2 σε χρόνο Δt2. Αν Ν1=2Ν2, S1=S2 και Δt1=Δt2/2 τότε για την ηλεκτρεγερτικές δυνάμεις από επαγωγή, Εεπ1 και Εεπ2, που αναπτύσσονται στα δυο πηνία ισχύει:
  α) Εεπ1 = Εεπ2 β) Εεπ2 =4 Εεπ1 γ) Εεπ1 =4 Εεπ2

   1. να σημειώσετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
   2. να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7)

ΘΕΜΑ 3ο (μονάδες 6+6+6+7=25)
Σε δυο σημεία Α και Β ενός λείου οριζοντίου επιπέδου βρίσκονται δυο σημειακά φορτία qA=6μC και qB=-3μC. Τα φορτία απέχουν μεταξύ τους 3m.

α) Να βρεθεί το σημείο Σ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, στο οποίο το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα φορτία είναι μηδέν.

β) Να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Σ.

Ένα φορτίο q=1μC και μάζας 9g τοποθετείται στο σημείο Σ.
γ) Να βρεθεί η συνολική δύναμη που δέχεται το φορτίο q στη θέση Σ

Αφαιρούμε το φορτίο qB από τη θέση Β και αφήνουμε ελεύθερο το φορτίο q στη θέση Σ.
δ) Πόση είναι η αρχική επιτάχυνση που δέχεται το φορτίο q στη θέση Σ;
Δίνεται Κηλ=9x109Nm2/C2, 1μC=10-6C, 1g=10-3kg

ΘΕΜΑ 4ο (μονάδες 6+6+6+7=25)
Δυο σώματα Α και Β τα οποία θεωρούνται υλικά σημεία, με μάζες m1=1kg και m2=2kg αντίστοιχα, βρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο και ηρεμούν. Μεταξύ των σωμάτων και του επιπέδου υπάρχει τριβή με συντελεστή μ=0,1. Την χρονική στιγμή t0=0 εκτοξεύουμε το σώμα Α προς το Β. Τα σώματα συγκρούονται μετωπικά ανελαστικά και μετά την κρούση, το σώμα Β αποκτά ταχύτητα υ2'=4m/s. Αν η ταχύτητα του Α πριν την σύγκρουση ήταν υ1=10m/s,

α) να υπολογίσετε την ταχύτητα υ1' του Α μετά την κρούση

β) να υπολογίσετε την μεταβολή της ορμής του σώματος Α

γ) αν η διάρκεια της κρούσης, (διάρκεια επαφής των σωμάτων), ήταν Δt=0.1s, να βρεθεί η δύναμη που δέχτηκε το σώμα Β από το Α.

δ) Να βρεθεί πόσο θα απέχουν μεταξύ τους τα σώματα όταν σταματήσουν να κινούνται μετά την κρούση. Δίνεται g=10m/s2


ΚΑΡΕΑΣ 3-6-2013

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                                       ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2013


ΓΕ.Λ. ΚΑΡΕΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΑΞΗ: Α΄
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΜΑ 1Ο (μονάδες 25)
Για τις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό και δίπλα το γραμμα που συμπληρώνει σωστά κάθε πρόταση.

 1. Ενα πορτοκάλι βάρους 2Ν πέφτει από ένα δέντρο. Με βάσει τον 3ο νόμο του Newton συμπεραίνουμε ότι:
  α) η κίνηση είναι επιταχυνόμενη
  β) η επιτάχυνση της βαρύτητας παραμένει σταθερή
  γ) η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι 2Ν
  δ) η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι μικρότερη από 2Ν
 2. Σώμα κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο και δέχεται την επίδραση σταθερής συνισταμένης οριζόντιας δύναμης που έχει την κατεύθυνση της κίνησης. Τότε:
  α) η μάζα του σώματος αυξάνεται
  β) η επιτάχυνση του σώματος αυξάνεται
  γ) η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται
  δ) η ταχύτητα του σώματος παραμένει σταθερή
 3. Ενα σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Η δύναμη τριβής ολίσθησης θα αυξηθεί αν:
  α) αυξήσουμε την ταχύτητα του σώματος
  β) αυξήσουμε το εμβαδόν της τριβομενης επιφάνειας
  γ) λειάνουμε τις τριβομενες επιφάνειες
  δ) αυξήσουμε τη μάζα του σώματος
 4. Ενα σώμα αφήνεται στην κορυφή πλάγιου επιπέδου και κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. Τότε:
  α) η κίνηση του σώματος γίνεται χωρίς τριβές
  β) στο σώμα ασκείται τριβή που είναι ανάλογη με το εμβαδόν των τριβομενων επιφανειών
  γ) η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι ίση με μηδέν
  δ) η επιτάχυνση του σώματος είναι σταθερή
 5. Στις επόμενες 5 προτάσεις να γράψετε δίπλα σε κάθε πρόταση το γραμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή η Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
  α) η ένταση του ρεύματος που διαρρέει ένα αντιστατη σταθερής θερμοκρασίας είναι αντιστρόφως ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του
  β) το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι με τη συνδεσμολογία αντιστάσεων παράλληλα μεταξύ τους, επιτυγχάνουμε αντιστάσεις μικρότερες από τις αντιστάσεις που διαθέτουμε
  γ) αν από το ίδιο ύψος στον ίδιο τόπο αφήσουμε ένα βαρύ και ένα ελαφρύτερο σώμα να πέσουν ταυτόχρονα στο κενό, τότε τα δυο σώματα θα φτάσουν ταυτόχρονα στο έδαφος
  δ) η αδράνεια που παρουσιάζει ένα σώμα εξαρτάται από τη μάζα του
  ε) κατά την οριζόντια κίνηση ενός σώματος το 
  έργο του βάρους του είναι πάντοτε μηδέν.

ΘΕΜΑ 2Ο (μονάδες 25)


  Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή του ρεύματος σε συνάρτηση με την τάση στα άκρα δυο αντιστατων R1 και R2, σταθερής θερμοκρασίας. Αν η γραφική παράσταση 1 αναφέρεται στον αντιστατη R1 και η γραφική παράσταση 2 στον R2 τότε:  
  i) R1>R2 ii) R12
iii) R1=R2


 • α) 
  να   επιλέξετε τη σωστή απάντηση                μονάδες 2
  β) να δικαιολογήσετε την επιλογή σας             μονάδες 6
 • Έστω ένας αντιστάτης R ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης Ι. Τότε η ισχύς που αναπτύσσεται στον αντιστάτη είναι P. Αν διπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη, χωρίς να μεταβληθεί η θερμοκρασία του, τότε η ισχύς που αναπτύσσεται στον αντιστατη είναι:
  i) P'=2P ii) P'=P/2 iii) P'=4P
  α) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μονάδες 2
  β) να δικαιολογήσετε την επιλογή σας μονάδες 6
 •  Τρεις όμοιοι αντιστάτες R συνδέονται μεταξύ τους όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ισοδύναμη αντίσταση που προκύπτει από τη συνδεσμολογία είναι:
     i) 3R/2 ii) 2R/3 iii) 3R
  α) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μονάδες 2
  β) να δικαιολογήσετε την επιλογή σας μονάδες 7


 • ΘΕΜΑ 3Ο (μονάδες 25)

   


  Ενα σύστημα δυο σωμάτων με μάζες m1=5kg και m2=10kg που είναι δεμένα μεταξύ τους με νήμα σταθερού μήκους και αμελητέας μάζας, αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η αρχική απόσταση μεταξύ των σωμάτων, (μήκος του νήματος), είναι 1m. Την χρονική στιγμή t0=0, ασκούμε στο σώμα m1 σταθερή οριζόντια δύναμη F=30N όπως φαίνεται στο σχήμα.
  Να βρεθούν:

  α) η επιτάχυνση του συστήματος μονάδες 5
  β) η τάση του νήματος που συνδέει τα δυο σώματα μονάδες 6

  Την χρονική στιγμή t1=5s κόβεται το νήμα που συνδέει τα δυο σώματα. Να βρείτε:

  γ) την ταχύτητα. των σωμάτων την στιγμή που κόπηκε το νήμα μονάδες 7
  δ) την απόσταση μεταξύ των σωμάτων την στιγμή t2=6s. μονάδες 7
  Δίνεται g=10m/s2

  ΘΕΜΑ 4Ο (μονάδες 25)

     Σώμα μάζας 2kg αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. με το οποίο παρουσιάζει τριβές με συντελεστή τριβής μ=0,1. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη που η τιμή της μεταβάλλεται με την απόσταση όπως δείχνει το διπλανό διάγραμμα. Να υπολογίσετε για την μετατόπιση από την αρχική του θέση x0=0 έως την θέση x=6m.


  α) Το έργο της δύναμης F μονάδες 6
  β) το έργο της τριβής μονάδες 6
  γ) την ταχύτητα. του σώματος στη θέση x=6m μονάδες 6

  Αν η δύναμη F καταργείται στη θέση όπου μηδενίζεται η τιμή της, να βρείτε:

  δ) την συνολική μετατόπιση του σώματος από τη θέση x0=0, μέχρι να σταματήσει.
  Μονάδες 7
  Δίνεται g=10m/s2


  ΚΑΡΕΑΣ 27-5-2013

  Ο Δ/ντης                                                                                    Οι Εισηγητες

   ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ